ortopeda - prof. dr hab. n.med. Maciej Kołban Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

E-MAIL:
gabinet@kolban.ifg.pl

PUBLIKACJE

Jestem autorem ponad 160 doniesień naukowych, 27 prac przedstawiałem na zagranicznych zjazdach w Belgii, Czechosłowacji, Francji i Niemczech, Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Australii, Turcji i USA oraz ponad 70 na zjazdach w Polsce.

Lista publikacji

 1. Gusta A., Kołban M., Graf K.: Mechanizm złamania bliższego odcinka kości łokciowej i obwodowego kości ramiennej po bezpośrednim urazie okolicy wyrostka łokciowego. Materiały XXV Zjazdu PTO i TR. Łódź. 1985: 178-181
 2. Żuk T., Kołban M.: Nieamputacyjne leczenie pierwotnych nowotworów kości. Rehabilitacja medyczno- socjalna w onkologii narządu ruchu. PZWL.1986: 99-106
 3. Żuk T., Kołban M., Meller B.: Leczenie wysokiego ustawienia łopatki sposobem własnym. Chir. Narz. Ruchu Ortop.Pol.1987; 52: 389-392
 4. Kołban M., Daniel B., Bohatyrewicz A., Kruszyńska M., Psut G.,Żabiński S.: Przydatność ultrasonografii we wczesnej diagnostyce wrodzonej dysplazji stawu biodrowego. Pol.Przeg.Rad.1987; 51:170-173
 5. Kołban M.:"Zastosowanie ultrasonografii w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt" Annales Academiae Medicae Stetinensis PAM.Szczecin 1990; 36: 77-93
 6. Królewski J., Kołban M.: Problemy lecznicze zespołu Klippel-Trenaunay. Materiały Naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr .Szczecin.1990;1: 304-305
 7. Kołban M., Krzykawski R.: Leczenie operacyjne w przypadkach mnogich wyrośli chrzęstno-kostnych. Materiały Naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr -Szczecin.1990; 1: 131-132
 8. Kołban M., Daniel B., Kruszyńska M., Larysz D.: Przemijające zapalenie stawu biodrowego u dzieci w badaniu USG. Ultrason.Pol.1991; 1: 67-72
 9. Kołban M., Daniel B., Kruszyńska M., Larysz D., Żabiński S.: Ocena badania klinicznego i ultrasonograficznego w profilaktyce wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u noworodków i młodszych niemowląt. Ultrason. Pol. 1991; 1 :73-96
 10. Litke J., Bohatyrewicz A., Patula J., Kołban M., Gaździkowski J.: "Zespół nagłej śmierci niemowląt. Czy zalecać układanie niemowląt na brzuchu. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1992; 5: 88-92.
 11. Kołban M., Larysz D.: Określenie badaniem USG skuteczności leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.1992; 57: 117-119
 12. Żabiński S., Gusta A., Żórawska -Banaś E., Kołban M.: Dynamika rozwoju niskostopniowych skrzywień kręgosłupa w dwuletniej obserwacji. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.1992; 57: 177-179.
 13. Żabiński S., Gusta A., Żurawska-Banaś E., Kołban M.: "Epidemiologia i cechy morfologiczne skolioz niskostopniowych u młodzieży środowiska szczecińskiego" Pos. Pol.Spondyloortopedii, 1992; 1: 8-10.
 14. Żuk T., Królewski J., Kołban M., Larysz D.: Operacyjne leczenie nowotworów kręgosłupa u dzieci. Pos.Pol.Spondyloortopedii. 1992; 1: 39-40.
 15. Królewski J., Kołban M.: Znaczenie i organizacja badań profilaktycznych w oddziałach noworodkowych ; Organizacja poradni preluksacyjnej. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej. 1992;1 : 41-43.
 16. Kołban M., Bohatyrewicz A., Larysz D., Żabiński S.: Porównanie badania klinicznego i ultrasonograficznego w profilaktyce wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt . Biblioteka Ortopedii Dziecięcej. 1992;1: 86-91.
 17. Larysz D., Karkosz M., Kołban M.: Odległe wyniki operacyjnego leczenia kifoskolioz w przebiegu neurofibromatosis. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1992; 57: 180-182.
 18. Kołban M., Paradowski S.: Badanie USG w przemijającym zapaleniu stawu biodrowego u dzieci. Materiały VIII Sympozjum Chirurgii Dziecięcej Pomorza Zachodniego- Szczecin. 1993:135-141
 19. Kołban M., Królewski J.: Guzopodobne zapalenie tkanki kostnej u dzieci. Materiały VIII Sympozjum Chirurgii Dziecięcej Pomorza Zachodniego-Szczecin. 1993: 123-134.
 20. Kołban M.: Prof. dr hab. med. Tomasz Żuk -wspomnienie pośmiertne". Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1994; 59: 169-170.
 21. Kołban M., Królewski J.: Wyrównywanie długości kończyn przez skrócenie dłuższej kończyny". Chir. Narz. Ruchu Ortop.Pol. 1994; 59: 298-302.
 22. Kołban M., Królewski J.,Przybylski R.: Leczenie operacyjne dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej.1994; 2 : 65-69
 23. Kołban M., Królewski J., Darczuk J., Irla M.: Późne wyniki leczenia operacyjnego dzieci z chorobą Perthesa. Chir. Narz.Ruchu Ortop.Pol.1996; 61: 207-210.
 24. Kołban M., Królewski J., Zacha S.: Leczenie nowotworów złośliwych kości u dzieci resekcją biologiczną i anatomiczną". Chir. Narz. Ruchu Ortop.Pol.1996; 61: 63-68.
 25. Kołban M.: Określenie kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej badaniem USG. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996; 61: 79-82.
 26. Darczuk J., Kołban M., Kozerawski D.: Wyniki leczenia niezborności stawów biodrowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym osteotomią korekcyjną bliższego końca kości udowej i osteotomią miednicy sposobem Saltera. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996; 61: 97-102.
 27. Kołban M., Bohatyrewicz A.: Porównywanie badania radiologicznego, ultrasonograficznego i densytometrycznego w przebiegu choroby Perthesa. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996;61: 181-189.
 28. Kołban M. Królewski J.,Karkosz M., Darczuk J.: Późne wyniki osteotomii korekcyjnej bliższego końca kości udowej u dzieci z mózgowym porażeniem" Postępy Rehabilitacji. 1996; 2: 154-158.
 29. Królewski J., Kołban M. , Darczuk J., Torbe W.: Autowyciąg w leczeniu spondylogennych zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji. 1996; 2: 226-229.
 30. Kołban M., Przybylski R., Białecki P.: Late effects of surgical treatment of slipped upper femoral epiphysis. EPOS. Universa Press, Belgia 1996: 298-299.
 31. Kołban M., Królewski J.: Operacyjne leczenie kręgozmyku u dzieci usztywnieniem międzytrzonowym przednim. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej. 1996; 3: 40-45.
 32. Łach W., Kołban M.: Zespół Ostrum - Furst . Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1997; 62 :265 - 268.
 33. Królewski J., Kołban M., Zacha S.: Wskazania do leczenia operacyjnego pourazowych następstw uszkodzeń chrząstki wzrostowej kończyn. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej.1998; 4: 26-28
 34. Kołban M., Kołodziej Ł., Donhefner R.: Klasyfikacja Taniguchi dotycząca przebiegu i rokowania w chorobie Keitha. Chir. Narz. Ruchu, 1998, t.63 supl.3, 451.
 35. Kołban M., Królewski J., Łach W.: Wyniki operacyjnego uwalniania chrząstki wzrostowej po urazowych uszkodzeniach. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej. 1998;4: 29-33
 36. Karkosz M., Kołban M., Zacha S.: Zaburzenia formy i funkcji kończyn dolnych w następstwie urazowego uszkodzenia chrząstek wzrostowych. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej.1998; 4; 161-164
 37. Paradowski S., Królewski J., Grzela P., Kołban M.: Metody i wyniki leczenia śródstawowych złamań kolana u dzieci. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej.1998;1:75-78
 38. Kołban M.: Zmienność kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej w pomiarach ultrasonograficznych u dzieci zdrowych i w wybranych schorzeniach prowadzących do niezborności stawu biodrowego leczonych operacyjnie. AnnalesAcademiae Medicinae Stetinesis.1999,s.51 PAM Szczecin-rozprawa habilitacyjna
 39. Kołban M., Kołodziej Ł.: Klasyfikacja Taniguchi w przebiegu choroby Keitha. Chir. Narz. Ruchu Ort.Pol.1999,64:335-340
 40. Grabski R.,Kołban M.: Śródrdzeniowy mięsak Ewinga z obrazem kredowo-białego kręgu. Nowiny Lekarskie.1999,68:191-195
 41. Kołban M., Królewski J.: Nierówności kończyn w zespole Kllipel-Trenaunaya. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej.1999;5:150-153
 42. Kołban M., Łach W.: Przerost palucha w przebiegu tłuszczaka. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej1999;5:140-144
 43. Kołban M., Darczuk J.: Zmiana wartości parametrów radiologicznych stawu biodrowego po operacyjnym leczeniu jego niezborności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Medycyna po Dyplomie.2001;maj:64-66
 44. Kołban M., Kołodziej Ł., Królewski J.: Klasyfikacja Taniguchi w przypadkach mnogich wyrośli chrzęstno-kostnych. Chir.Narz.Ruchu Ort.Pol.1999;64,3:335-340
 45. Kołban M., Kołodziej Ł., Radomski S., Zacha S.: Systemy oceny wyników leczenia wrodzonych stóp końsko-szpotawych. Chir.Narz.Ruchu Ort.Pol.2001;66(5):517-522
 46. Kołodziej Ł.,Kołban M.,Radomski S.: Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego metodą uwolnienia tylno przyśrodkowego wrodzonych stóp końsko -szpotawych" Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.2001;66(2):191-197
 47. Kołban M., Darczuk J. : Zmiana wartości parametrów radiologicznych stawu biodrowego po operacyjnym leczeniu jego niezborności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Medycyna po Dyplomie.2001.V:64-5
 48. Kołban M., Królewski J., Kołodziej Ł.: Wskazania do leczenia operacyjnego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej 2001;7:30-34
 49. Kołban M.,Kołodziej Ł.: Zachowanie się zborności stawów biodrowych po osteotomii kierunkowej kości udowej i miednicy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej 2001;7:79-82
 50. Darczuk J., Kołban M.:Ocena zborności stawu biodrowego u dzieci z chorobą Perthesa leczonych operacyjnie osteotomią bliższego końca kości udowej.Ortopedia i Traumatologia u progu Nowego Milenium. Bydgoszcz 2002:92-95
 51. Kołban M. Bałachowska-Kościołek I.,Zacha S.,Kołodziej Ł: Zastosowanie rekombinowanego czynnika Vlla u pacjentów poddanych operacyjnej korekcji bocznego skrzywienia kręgosłupa.Powikłania w chirurgii dziecięcej.Poznań.2002;9-16
 52. Giżewska M., Zajączek S., Urasiński T., Romanowska H., Krzywińska-Zdeb E., Kołban M., Walczak M.: 4,5-letnia obserwacja dziecka z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości i braku kości promieniowych). Prz.Pediat.2002;32,3:227-23
 53. Andrzejewski T.,Gołda W.,Gruszka J.,Bander P.,Jeske P.,Kołban M.,Kukiełka R.,Kurpik M.,Kwiatkowski K.,Marek M.,Morawski G.,Romaniuk W.,Rusin Z.,Ściński T.,Światłowski T.Szawczukiewicz W., Tokarczuk K.,Wójcie B.: Ocena leczenia preparatem Synvisc w osteoartrozie.Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003;5,3:379-393
 54. Kołban M., Darczuk J., Chmielnicki M.: Zmienność kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej u dzieci iż choroba Perthesa leczonych operacyjnie osteotomią szpotawiaco-derotacyjną. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004;6,6:705-711
 55. Kołban M., Zacha S., Chmielnicki M.: Przebudowa i zborność stawu biodrowego u dzieci z chorobą Perthesa leczonych operacyjnie osteotomią szpotawiąco-derotacyjną. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004;6,6:697-704
 56. Kołodziej Ł., Kołban M., Zacha S.,Chmielnicki M.: The Use of the Ilizarov Technique In the Treatment of Upper Limb Deformity in With Ollier’s Disease J Pediatr. Orthop. 2005;25(2):202-205
 57. Kołban M., Darczuk J., Chmielnicki M.: Diagnostyka jamistości rdzenia i zespołu Chiar’ego u pacjentów ze skoliozą. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2005;7,1:36-42
 58. Kołban M., Zacha S., Chmielnicki M.: Wyniki leczenia skoliozy idiomatycznej metodą trójpłaszczyznowej korekcji w zależności o typu i wielkości zniekształcenia. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2005;7, 3:260-265
 59. Kołban M., Bałachowska-Kościołek I., Chmielnicki M.: Zastosowanie rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa u pacjentów z operacyjną korekcja skoliozy metoda C-D. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2005;7,3:285-290
 60. Kołban M., Bałachowska-Kościołek I., Chmielnicki M.: Recombinant coagulation factor VIIa-a novel haemostatic agent in scoliosis surgery? Eur Spine J. 2005, Aug 17: 632-48
 61. Kołban M., Błachowska – Kościołek I., Chmielnicki M. Recombinat coagulation factor VIIa-a novel haemmostatic agent in scoliosis surgery? European Spinae Journal 2006, 15, 6: 944-952
 62. Kołban M. Wskazania i wyniki leczenia operacyjnego idiopatycznej skoliozy u dzieci. Family Medicine & Primary Care Review 2006, 8, 2: 266-268

Prace wygłaszane na zjazdach zagranicznych

 1. Kołban M.,Bohatyrewicz A.,"Our Experiences with Ultrasonographic Examination in Prophylaxis and Treatment of Congenital Hip dysplasia at Infants.Miedzynarodowy Kongres S.I.C.O.T. Praga 1998 :133
 2. Kołban M.,Larysz D." The importance of ultrasonography in diagnosis and monitoring the treatment of the congenital dysplasia of the hip amony the newborn and infans babies"I Międzynarodowy Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii Narządów Ruchu,Montpellier,1990 :.43
 3. Bohatyrewicz A.,Kołban M.,Larysz D.," Mathematisch-physical Modell der schagen intertrochanteren veristerenden Detorsionsosteotomic in operativer Behandlung der Angeborenen Huftdysplasie" Międzynarodowe Sympozjum im.Wolffa ,Berlin,1990 : 68
 4. Królewski J.,Kołban M.,Bohatyrewicz A."Patomechanische Aspecte der Instabilitat und Entwicklung degenerativer Spondylisthesis in unteren Absdantt der Lendewirbelesanle"Międzynarodowe Sympozjum im.Wolffa. Berlin,1990 :94
 5. Kołban M., Bohatyrewicz A.: "Unsere Erfahrungen mit der Sonographischen Beurteilung der Schenhelhalsantetorsion" II Kongres Towarzystwa badań Ultrasonograficznych Narządu Ruchu (ISDULA) Niemcy, 1992:23.
 6. Kołban M., Bohatyrewicz A.: "Die Wertigkeit der klinischen und sonographischen Diagnostik in der Prophylaxe der Huftdysplasie".II Kongres Towarzystwa badań Ultrasonograficznych Narządu Ruchu (ISDULA)Niemcy, 1992:40.
 7. Kołban M.,Larysz D."Die klinische Bedeutung der sonographischen Untersuchung fur die Diagnostik der Coxitis fugax im Kindesalter"II Kongres Towarzystwa badań Ultrasonograficznych Narządu Ruchu (ISDULA)Niemcy, 1992:21.
 8. Kołban M., Królewski J., Przybylski R.: Late effects of surgical treatment of slipped upper femoral epiphysis. Kongres EPOS.Bruksela 5-8 kwieciń 1995
 9. Kołodziej Ł.,Kołban M.,Radomski Long term results of posteromedial release for the treatment of congenital clubfoot" 8th Instructional Couse Lectures of EFORT Praga Czechy 22-25 czerwiec 2000
 10. Kołban M.Kołodziej Ł.,Radomski S. "Medhods of assessment of the clubfoot deformity" 8th Instructional Couse Lectures of EFORT Praga Czechy 22-25 czerwiec 2000
 11. Zacha S.,Kołodziej Ł., Kołban M.: Use of Ilizarov technique in the treatment of uper limb deformity in patients with Oliers disease. 2 International Meeting of the A.S.A.M.I. 24-26 maj 2001 Rzym
 12. Kolban M., Kolodziej Ł., ZachaS.: The operative treatment of idiopathic scoliosis using Cotrel-Debousset system in children treated previously with Harrington instrumentation. International Research Socjety of Spinal Deformities Meeting. 24-27 May 2002, Athens,Grecja
 13. Kolban M., Kolodziej Ł., ZachaS.:The incidence of syringomyelia in children with idiopathic scoliosis. International Research Socjety of Spinal Deformities Meeting 24-27 May 2002, Athens,Grecja
 14. Kołodziej Ł., Kołban M.: „Long term results of posteromedial release the treatment of congenital clubfoot"" D.A.F. - Jahrestagung 14 - 15 marca 2003 Jena -Niemcy
 15. M. Kołban, Ł. Kołodziej: „The results of hallux valgus correction with double metatarsal osteotomy in children with myelodysplasia". D.A.F. - Jahrestagung 14 - 15 marca 2003 Jena -Niemcy
 16. M. Kołban, I. Bałachowska-Kościołek, S.Zacha, Ł. Kołodziej:" Use of small doses of recombinant factor VIIA during scoliosis surgery"4 Sympozjum NATA.14-15-kwiecień 2003 Londyn( NATA 5(1)supp.April2003:65
 17. M. Kołban, I. Bałachowska-Kościołek, S.Zacha, Ł. Kołodziej:" Use of small doses of recombinant factor VIIA during scoliosis surgery". Miedzynarodowy Zjazd Australijskiego Towarzystwa Kregosłupowego.25 - 27 kwietnia 2003 Camberra Australia
 18. M.Kołban,Kołodziej Ł.:"Ostitis tumoriformis in children"27 Kongres OGO 19-21 czerwiec 2003 Graz-Austria
 19. Ł. Kołodziej, S. Zacha, M. Kołban, M.Chmielnicki: Hip Congruency During Femoral Lengthening in Severe Cases of Hip Septic Arthritis Sequelae. Zborność stawu biodrowego podczas wydłużania uda w przypadkach ciężkich deformacji pozapalnych stawu biodrowego. Meeting of the A.S.A.M.I Inetrnational 27 - 29 May 2004 Istambul - Turkey
 20. Kolban M., Zacha S., Chmielnicki M.:Diagnosis of syringomyelia and Chiari malformations in patients with scoliosis".2005 SRS Annual meeting, 28-30,10, 2005. Miami, USA.
 21. Kołban M., Chmielnicki M., Terenowski Ł.: Staged Operative Treatment of idiopatic Scoliosis in Younger Children. IRSSD 6 Biennial Meeting of the International Research Society of Spinal Deformities 21 – 24 June 2006 Gent, Belgium.
 22. Kołban M., Zacha S., Chmielnicki M., Terenowski Ł.: Operative Treatment of 4th-Degree Scoliosis. IRSSD 6 Biennial Meeting of the International Research Society of Spinal Deformities 21 – 24 June 2006 Gent, Belgium.
 23. Kołban M., Chmielnicki M., Terenowski Ł.: Staged Operative Treatment of idiopatic Scoliosis in Younger Children. Fourth SICOT/SIROT Annual International Conference 23 – 26 August 2006 Buenos Aires, Argentina.
 24. Kołban M., Zacha S., Chmielnicki M., Terenowski Ł.: Operative Treatment of 4th-Degree Scoliosis. Fourth SICOT/SIROT Annual International Conference 23 – 26 August 2006 Buenos Aires, Argentina.
 25. Chilarski M., Kołban M., Chmielnicki M.: Treatment of adolescent hallux valgus with the metetarsal double osteotomy. ÖGO Wien 2007 29. Jahrestagung der Osterreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie14 – 16 Juni 2007 – Wien
 26. Kołban M., Zacha S., Chmielnicki M.: An evaluation of results of pectus excavatum correction by a modified Nuss technique. Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference ABSTRACT BOOK 29 August – 1 September 2007 Palais des Kongres Marrakech, Marocco.
 27. Chmielnicki M., Zacha S., Kołban M. Reconstruction des ACL bei Jugendlichen. XII Deutsch-Polnisches Symposium der Unfallchirurgen und Orthopäden 20 – 21 April 2007 Collegium Polonicom – Słubice, Polen

Prace wygłoszone na zjazdach i sympozjach krajowych

 1. Żebrowski W.,Kołban M.: Wyniki miejscowego leczenia torbieli samotnych depo-medrolem.XXVI Zjazd PTOiTr 1986 s.16
 2. Kołban M.,Bohatyrewicz A.,Kruszyńska M.,Żabniński S.: Zastosowanie badania USG w profilaktyce i leczeniu dysplazji stawu biodrowego" XXVII Zjazd PTOiTr Warszawa.1988 s.21
 3. Kołban M.,Daniel B., Kruszyńska M., Larysz D.: Rozpoznawanie i monitorowanie leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt badaniem USG. IV Zjazd Sekcji Ultrasonografii PLTR Warszawa. 1990 :103
 4. Kołban M.,Daniel B.,Kruszyńska M.,Larysz D.,"Przemijające zapalenie stawu biodrowego u dzieci w badaniu USG"IV Zjazd Sekcji Ultrasonografii PLTR Warszawa. 1990:105
 5. KołbanM., Daniel B.,Larysz D.: Porównanie skuteczności leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt badaniem USG. V Zjazd Sekcji Ultrasonografii PLTR Toruń. 1992: 60
 6. Kołban M., Larysz D.: Określenie kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej badaniem USG. V Zjazd Sekcji Ultrasonografii PLTR Toruń. 1992: 61
 7. Kołban M., Bohatyrewicz A., Kozerawski D.: Porównanie obrazu stawu biodrowego w przebiegu choroby Perthesa w badaniu USG, rtg i densytometrycznym. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków. 1994:139.
 8. Kołban M., Daniel B.: Badanie kliniczne i ultrasonograficzne w profilaktyce i leczeniu wrodzonej dysplazji stawu biodrowego. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków .1994: 141.
 9. Kołban M., Daniel B.: Określenie kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej badanie USG. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego-Kraków. 1994: 138.
 10. Królewski J., Kołban M., Łach W. "Przerost palucha w przebiegu tłuszczaka" . IV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Konstancin 1997: 43
 11. Kołban M., Królewski J.: Nierówności kończyn dolnych w zespole Klippel - Trenaunaya. IV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej -Konstancin 1997: 41
 12. Kołban M., Kołodziej Ł.: Zmiana wartości kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej w trakcie przebiegu i leczenia dzieci z chorobą Perthesa. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Lublin. 22-24 październik 1998; 95
 13. Kołban M.: Zmiany pozapalne w stawie biodrowym w obrazie USG. V Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO iTr . Otwock.1999
 14. Kołodziej Ł.,Kołban ., Królewski J.: Zaburzenia kształtu i funkcji przedramienia w chorobie Keitha. Kongres Pol.Tow. Chir. Ręki Poznań 19-21 maja 1999
 15. Kołodziej Ł.,Kołban M.,Radomski S.Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego wrodzonych stóp końsko -szpotawych-Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Poznań 1-3.06.2000
 16. Kołban M.Kołodziej Ł.,Radomski S."Systemy oceny wyników leczenia stóp końsko-szpotawych-Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Poznań 1-3.06.2000 v
 17. Kołban M.Kołodziej Ł.Zacha S."Problemy diagnostyczne w guzopodobnym zapaleniu kości.Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Kościerzyna 16-18 listopada 2000.
 18. Królewski J., Kołban M. : Patomechanizm rozwoju kręgozmyku zwyrodnieniowego. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr 28-29 września 2001 Poznań
 19. Kołban M., Darczuk J. : Zmiana wartości parametrów radiologicznych stawu biodrowego po operacyjnym leczeniu jego niezborności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Konferencja Naukowa"Spastycznośc od patofizjologii do Leczenia|" 18-19 maja 2001 Gdańsk
 20. Kołban M., Zacha S.: Calcinosis tumoriformis- obraz kliniczny , radiologiczny i leczenie. II Sympozjum Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii 15-17 listopad 2001 Debrzyno
 21. Zacha S., Kołban M., Kołodziej Ł.: Leczenie ubytków kostnych w regeneracie kostnym metoda przeszczepu przesunietego po wydłużeniu podudzi metoda Ilizarowa. II Sympozjum Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii 15-17 listopad 2001 Debrzyno
 22. Kołban M., Zacha S., Kołodziej Ł.: Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu deformacji kończyn górnych w przebiegu choroby Olliera. II Sympozjum Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii 15-17 listopad 2001 Debrzyno
 23. Kołban M., Bałachowska-Kościolek I., Zacha S.: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa u pacjentów poddanych operacyjnej korekcji bocznego skrzywienia kręgosłupa. IX Warsztaty Chirurgiczne 7-11 styczeń 2002 Szklarska Poręba.
 24. M.Kołban, I.Bałachowski-Kościołek, S.Zacha, Ł.Kołodziej „ Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa u pacjentów poddanych operacyjnej korekcji bocznego skrzywienia kręgosłupa " Pomorska Wiosna Ortopedyczna Praga 2002 27.04 - 30.04. 2002
 25. M.Kołban, Ł.Kołodziej, M.Chmielnicki "Leczenie operacyjne złamań miednicy u dzieci" Pomorska Wiosna Ortopedyczna Praga 2002 27.04 - 30.04. 2002
 26. S.Zacha, M.Kołban, Ł.Kołodziej : Powikłania leczenia wad wrodzonych podudzia metodą Ilizarowa w materiale własnym.XIV Miedzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badania i Stosowania metody Ilizarowa (ASAMI)Kościerzyna 16-18.05.2002
 27. S.Zacha, M.Kołban, Ł.Kołodziej : Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu wad wrodzonych podudzia.XIV Miedzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badania i Stosowania metody Ilizarowa (ASAMI)Kościerzyna 16-18.05.2002
 28. M.Kołban, J. Darczuk, S. Zacha : Porównanie wartości kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej u dzieci zdrowych i u pacjentów z rozwojową dysplazją stawu biodrowego.XII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Nałęczów 6 - 8.06.2002 .
 29. Ł. Kołodziej, M. Kołban, S. Zacha,: Zmiany wartości parametrów radiologicznych stawu biodrowego u dzieci z DDH leczonych zachowawczo. XII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Nałęczów 6 - 8.06.2002
 30. J. Darczuk, M. Kołban: Porównanie częstości występowania zwichnięcia stawów biodrowych u dzieci z wrodzoną dysplazją stawów leczonych w Klinice Ortopedii Dziecięcej PAM- w okresie 1990-2000. XII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Nałęczów 6 - 8.06.2002
 31. Kołban M., Darczuk J., Kołodziej Ł. - Zmienność wartości kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej u dzieci z chorobą Perthesa. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Bydgoszcz 18-21.09.2002
 32. Kołban M., Królewski J., Zacha S. - Zmienność radiologicznych parametrów kątowych panewki stawu biodrowego i bliższego końca kości udowej po leczeniu operacyjnym u dzieci z przetrwałą rozwojowa dysplazją. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Bydgoszcz 18-21.09.2002
 33. Zacha S. Królewski J. Kołban M. Kołodziej Ł. - Ocena wyników leczenia operacyjnego niezborności stawów biodrowych metodę Chiariego. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Bydgoszcz 18-21.09.2002
 34. Darczuk J., Kołban M. - Ocena zborności stawu biodrowego u dzieci z chorobą Perthesa leczonych operacyjnie osteotomią bliższego końca kości udowej. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Bydgoszcz 18-21.09.2002
 35. Kołban M. Bałachowska-Kościołek I.,Zacha S. - Zastosowanie rekombinowanego czynnika Vlla u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu skrzywienia kręgosłupa. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Bydgoszcz 18-21.09.2002
 36. Kołban M., Zacha S.: Uszkodzenia chrząstki stawu kolanowego u dzieci - błędy w interpretacji obrazu radiologicznego i KT. III Sympozjum Radiologiczno - ortopedyczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii"Wdzydze Kiszewskie 2002
 37. Kołban M., Zacha S.: Wyniki operacyjnej korekcji klatki piersiowej lejkowatej. - III Sympozjum Radiologiczno - ortopedyczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii" Wdzydze Kiszewskie 2002
 38. M. Kołban, Ł. Kołodziej, S. Zacha, M. Chmielnicki : „Występowanie dolegliwości bólowych i wczesnych objawów radiologicznych w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej". Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Rzeszów 12 - 14 czerwca 2003 r.
 39. M. Kołban, J. Królewski, A. Szwed: „Wyniki leczenia młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej osteotomią półksiężycowatą szyjki kości udowej". Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Rzeszów 12 - 14 czerwca 2003 r.
 40. M. Kołban, J. Królewski, A. Szwed, J. Darczuk: „Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej w materiale Kliniki Ortopedii Dziecięcej PAM w Szczecinie". Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Rzeszów 12 - 14 czerwca 2003 r.
 41. M. Kołban, J. Królewski, S. Zacha, M. Chmielnicki: „Wyniki leczenia złuszczenia głowy kości udowej stabilizacją drutami Kirschnera". Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Rzeszów 12 - 14 czerwca 2003 r.
 42. Kołodziej Ł., Zacha S., Kołban M., Chmielnicki M. „Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń kończyn górnych". XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa Wrocław 25 - 27 września 2003 r
 43. M. Kołban, S.Zacha:„Operative Skoliosebehandlung in der Kinderorthopädischen Klinik in Stettin.“ „Operacyjne leczenie skolioz w Klinice Ortopedii Dziecięcej w Szczecinie"Międzynarodowa Konferencja „Pięćdziesiąt lat Szpitala Dziecięcego w Szczecinie - spojrzenie w przeszłość i nowe szanse na przyszłość w Unii Europejskiej" 21 - 23 listopada 2003 Szczecin
 44. M. Kołban, I. Bałachowska-Kościołek, M.Chmielnicki: „Anwendung kleiner Dosen vom rekombinierten Faktor VIIa während operativer Skoliosekorrektur.“ „Zastosowanie małych dawek rekombinowanego czynnika VIIa podczas zabiegów korekcji bocznego skrzywienia kręgosłupa."Międzynarodowa konferencja „Pięćdziesiąt lat Szpitala Dziecięcego w Szczecinie - spojrzenie w przeszłość i nowe szanse na przyszłość w Unii Europejskiej" 21 - 23 listopada 2003 Szczecin
 45. M.Kołban, S. Zacha:„Operative Behandlung von Trichterbrust."„Leczenie operacyjne lejkowatego zniekształcenia klatki piersiowej."Międzynarodowa Konferencja „Pięćdziesiąt lat Szpitala Dziecięcego w Szczecinie - spojrzenie w przeszłość i nowe szanse na przyszłość w Unii Europejskiej" 21 - 23 listopada 2003 Szczecin
 46. M. Kołban, S.Zacha: „Diagnostische Schwierigkeiten und Behandlung tumorähnlicher Knochenentzündung.“ „Trudności diagnostyczne i leczenie guzopodobnego zaplenia kości."Międzynarodowa Konferencja „Pięćdziesiąt lat Szpitala Dziecięcego w Szczecinie - spojrzenie w przeszłość i nowe szanse na przyszłość w Unii Europejskiej" 21 - 23 listopada 2003 Szczecin
 47. M.Kołban: „Wskazania i leczenie operacyjne idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci. Międzynarodowa Konferencja „Pięćdziesiąt lat Szpitala Dziecięcego w Szczecinie - spojrzenie w przeszłość i nowe szanse na przyszłość w Unii Europejskiej" 21 - 23 listopada 2003 Szczecin
 48. J. Królewski, M. Kołban Rozwój metod operacyjnego leczenia idiopatycznych skrzywień kręgosłupa. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 49. M. Kołban, J. Darczuk, M. Chmielnicki Diagnostyka jamistości rdzenia i zespołu Chiarego u pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 50. M. Kołban, S. Zacha, M. Chmielnicki :Wyniki leczenia operacyjnego skoliozy w zależności od typu skrzywienia. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 51. M. Kołban, S. Zacha, M. Chmielnicki: Ocena wyników leczenia operacyjnego skoliozy IV°. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 52. M. Kołban, M. Chmielnicki: Etapowe leczenie bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa u młodszych dzieci. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 53. Bałachowska-Kościołek, M. Kołban, T. Gibasiewicz-Wróblewska: Niedrożność dróg oddechowych podczas znieczulenia ogólnego u pacjentów z tracheomalacją. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 54. M. Kołban, I. Bałachowska-Kościołek: Wpływ czynnika RVIIA na wybrane parametry układu krzepnięcia i utratę krwi podczas operacyjnej korekcji skoliozy. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 55. G. Adler, A. Ciechanowicz, M. Kołban, M. Chmielnicki: Warianty genu receptora estrogenów u dzieci z idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 56. M. Kołban, M. Chmielnicki, Z. Karosz: Subiektywna odległa ocena efektów leczenia operacyjnego, idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa u pacjentów leczonych metodą Harringtona za pomocą ankiety scoliosis research socjety. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 57. M. Kołban, J. Królewski, M. Chmielnicki: Odległe wyniki leczenia operacyjnego skoliozy instrumentarium Harringtona. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 58. Ł. Kołodziej, S. Zacha, M. Kołban: Wydłużenie i korekcja osi kości udowej w leczeniu następstw pozapalnego uszkodzenia stawu biodrowego. Zjazd PTOiTr w Szczecinie 15-18 września 2004. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2004,6;s.1
 59. M.Kołban, S. Zacha, M. Chmielnicki: Występowanie wczesnych objawów klinicznych i zmian radiologicznych w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej" V Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii Wdzydze Kiszewskie 4-6 listopada 2004 r.
 60. M. Kołban, M. Chmielnicki: Syringomyelia u pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa" V Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii Wdzydze Kiszewskie 4-6 listopada 2004 r.
 61. M. Kołban, Ł. Kołodziej: Wartość kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej u dzieci zdrowych i u pacjentów z dysplazją stawu biodrowego : XIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego I Polsko-Czesko-Słowackie Spotkanie Ortopedów 27-29 maja 2004 Otwock
 62. Ł. Kołodziej, S. Zacha, M. Kołban: Wydłużanie kości udowej w pozapalnych uszkodzeniach stawu biodrowego typu IIIb, IVa, IVb: XIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego I Polsko-Czesko-Słowackie Spotkanie Ortopedów 27-29 maja 2004 Otwock
 63. M. Kołban, S. Zacha: Radiologiczne parametry zborności stawu biodrowego po leczeniu operacyjnym rozwojowej dysplazji: XIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego I Polsko-Czesko-Słowackie Spotkanie Ortopedów 27-29 maja 2004 Otwock
 64. M. Kołban, S. Zacha, M. Chmielnicki: Wartości kąta antetrosji głowy i szyjki kości udowej u dzieci zdrowych i u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym przed i po leczeniu operacyjnym. XV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr,26-28 maja 2005 Poznań
 65. M.Kołban, M. Chmielnicki: Wartość radiologicznych parametrów zborności stawów biodrowych po osteotomii korekcyjnej kości udowej i miednicy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. XV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr,26-28 maja 2005 Poznań
 66. Kołban M., Chmielnicki M., Terenowski Ł.: Evaluation of the radiological parameters of hips in children with cerebral palsy follwing surgery for secondary incongruency of hips. Postępy rehabilitacji. Advances in rehabilitation east european and mediterranean meetimg on cerbral palsy and develomental medicine Supplement No 4 June 2006.
 67. Kołban M., Chmielnicki M., Terenowski Ł.: Evaluation of the anteversion angle and the neck-shaft angle of the femur in ultrasound examination before and after surgery. ISMUS 2006 8th Congres of the International Society for Musculoskeletal Ultrasound 20th – 23rd September 2006 Warsaw, Poland.
 68. Kołban M., Chilarski M., Chmielnicki M., Ławcki P.: Ocena wyników leczenia palucha koślawego zmodyfikowaną metodą Kramera. XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Katowice 28 – 30. 09.2006 r.
 69. Kołban M., Zacha S., Królewski J., Chmielnicki M.: Ocena radiologiczna wczesnych wyników leczenia klatki piersiowej lejkowatej zmodyfikowaną metodą Nussa. XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr Maj 2006 w Krakowie
 70. Chmielnicki M., Kołban M., Zacha S.: Wczesna ocena wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego u dzieci. XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr Maj 2006 w Krakowie
 71. Kołban M., Terenowski Ł.: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu gruźlicy kostno-stawowej u dzieci. VII Sympozjum Ortopedyczno Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii Wdzydze Kiszewskie 9–11 LISTOPADA 2006
 72. Szwed A., Kołban M.: Wczesne wyniki leczenia wrodzonych deformacji końsko-szpotawych stóp metodą Ponsetiego. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr Międzyzdroje 24 -26 maja 2007
 73. Chilarski M., Kołban M., Chmielnicki M.: Ocena wyników leczenia palucha koślawego metodą podwójnej osteotomii pierwszej kości śródstopia u dzieci. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr Międzyzdroje 24 -26 maja 2007
 74. Kołban M., Bałachowska – Kościołek I., Zacha S., Chilarski M., Chmielnicki M.: Zastosowanie rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa u pacjentów z operacyjną korekcją skoliozy metodą C-D z resekcja garbu żebrowego i usztywnieniem tylnym. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr Międzyzdroje 24 -26 maja 2007
 75. Kołban M., Zacha S. Ocena radiologiczna wyników leczenia klatek piersiowych lejkowatych zmodyfikowaną metodą Nussa. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr Międzyzdroje 24 -26 maja 2007
 76. Zacha S., Kołban M., Chilarski M., Chmielnicki M.: Wyniki leczenia pozapalnego zniekształcenia stawów biodrowych u dzieci z osteotomią podpórczą miednicy z jednoczasowym wydłużaniem uda metodą Ilizarowa. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr Międzyzdroje 24 -26 maja 2007
 77. Kołban M., Zacha S.: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu gruźlicy kręgosłupa u dzieci. VIII Sympozjum Ortopedyczno – Radiologiczne. Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii Wdzydze Kiszewskie 8 – 10 listopada 2007.
 78. Kołban M., Królewski J.: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu gruźlicy kostno-stawowej u dzieci. VII Beskidzkie Dni Ortopedyczne „Goleń w Ortopedii”19 – 21 kwietnia 2007 Gorlice – Wysowa Zdrój
 79. Szwed A., Kołban M., Cincio A., Chmielnicki M.: Ocena wyników leczenia przywiedzenia przodostopia osteotomią korekcyjną kości sześciennej i klinowatej przyśrodkowej z użyciem przeszczepu kostnego. 1. Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego19 – 21 April 2007 Jastarnia

Promotor rozpraw doktorskich:

 1. dr n. med. Jadwiga Darczuk pt." Ocena kliniczna i radiologiczna stawu biodrowego u dzieci z chorobą Perthesa leczonych operacyjnie osteotomią bliższego końca kości udowej"- obroniona w 2000 roku
 2. dr med. Łukasz Kołodziej „ Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego wrodzonych stóp końsko-szpotawych metodą uwolnienia tylno-przyśrodkowego"- obroniona w 2002.